Auto Cad  نرم‌افزاری است که برای ترسیم نقشه‌های مهندسی و صنعتی به کار می رود. این نرم افزار از محصولات شرکت آمریکایی  Autodeskاست. کاربران  Auto Cad امکان استفاده از محیطهای دو و سه بعدی را دارند. به طور کلی می توانAuto Cad  را جایگزینی مناسب برای میز و وسایل نقشه کشی مهندسان دانست.

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »