نمونه کارهای سه بعدی

پروژه های سه بعدی در بیشتر قسمت های صنعت، اهداف آموزشی، فرهنگی، تبلیغاتی و سازمانی کاربرد دارند. مدل سازی سه بعدی در اولین گام طبیعی تر نمودن عکس های دو بعدی و در گام بعد، بدست آوردن مقیاس های دقیق تری را در کنار ساخت مدل دنبال می کند. بازتاب یک تصویر سه بعدی اطلاعات بیشتری را در نگاه اول به ببیننده اثر منتقل می نماید.

در این قسمت برخی از نمونه کارهای سه بعدی را مشاهده خواهید نمود:

نــمونه کــار تندیس برای دانشگاه علوم پزشکی:

تندیس دانشگاه علوم پزشکی

تندیس دانشگاه علوم پزشکی

نــمونه کــار کـارخـانه فــولاد:

نمونه کار کارخانه فولاد

نمونه کار کارخانه فولاد

نمونه کار کارخانه فولاد